Oprávnění provádět kontrolu kotlů a rozvodů

Oprávnění provádět kontrolu kotlů a rozvodů

Oprávnění dle Ministerstva obchodu a průmysluOprávnění dle ministerstva průmyslu a obchodu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo") jako správní orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), na základě žádosti pana Rostislava Beneše, bytem Mizerova 605, 513 01, Semily, datum narození: 11.1.1978 (dále jen „žadatel") rozhodlo podle § 10b odst. 1 zákona ve spojení s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád"), takto:

Žadateli se uděluje oprávnění č. 1731 k výkonu činnosti energetického specialisty podle

§ 10 odst. 1) písm. c) zákona.

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 12. 6. 2017 žádost o udělení oprávnění energetického specialisty podle § 10 odst. 1., písm. c) zákona. Vzhledem ktomu, že žádost obsahovala veškeré zákonné požadavky, byl žadatel vyzván Státní energetickou inspekcí ke složení odborné zkoušky konané dne 12. 9. 2017. Odborná zkouška je podle § 10 odst. 2 písm. a) zákona jednou z podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty. Odborná zkouška se v souladu s § 10a odst. 1 písm. a) zákona skládá z ústní a písemné části a její obsah a rozsah je stanoven prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška")). Podle § 2 odst. 2 vyhlášky se písemná část provádí formou písemného testu a její úspěšné složení je podmínkou pro konání ústní části. Pro úspěšné složení písemné části je potřebné, aby žadatel dosáhl podle § 2 odst. 6 písm. b) vyhlášky definované % správných odpovědí. V ústní části musí žadatel prokázat znalosti nejméně ve dvou vylosovaných tematických okruzích ze tří.

V obou částech odborné zkoušky žadatel vyhověl. S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze učinit závěr, že žadatel uspěl při absolvování odborné zkoušky pro oblast činnosti energetického specialisty provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie. Tím došlo ke splnění všech podmínek pro udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty podle § 10 odst. 1) písm. c) zákona a žádosti bylo vyhověno.

Rostislav Beneš je oprávněn provádět kontrolu kotlů a rozvodů dle asociace AEA:

Člen AEA
EFEKT

Zanechte vzkaz