Jste vlastníkem či provozovatelem kotlů nad 20 kW?

Pak se vás týkají zákonné kontroly dle zákona č. 406/2000 Sb.

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,

Četnost prováděných kontrol:

V případě, že kotel s rozvody tepelné energie není provozován na základě licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie, je četnost provádění kontrol včetně termínu, do kterého je potřeba provést první kontrolu, uvedena v následující tabulce:

Výkon kotleDruh palivaPrvní kontrola po uvedení do provozuDalší kontrola
Systém je trvale monitorován (roky*) Systém není trvale monitorován (roky)*
Od 20kW do 100 kW Všechna paliva 10 10 10
Nad 100kW Pevná a kapalná 2 10 2
Plynná 4 10 4

Proč provést kontrolu s námi?

 • Používáme moderní vybavení a přístroje. Emisní analyzátor TESTO 320LX a Termokameru TESTO 871.
 • Díky tomuto vybavení jsme schopni odhalit úniky tepla a ztráty v kotli. Navrhneme vždy nejekonomičtější řešení s ohledem na návratnost investice.

Způsob provádění kontroly kotle a rozvodů tepelné energie

Kontrola kotle a rozvodů tepelné energie zahrnuje:

 • a) hodnocení dokumentace a dokladů kotle a rozvodů tepelné energie,
 • b) vizuální prohlídku a kontrolu provozuschopnosti kotle a rozvodů tepelné energie, pokud jsou přístupné,
 • c) hodnocení stavu údržby kotle a rozvodů tepelné energie,
 • d) hodnocení dimenzování kotle ve vztahu k potřebám tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v případě kotle umístěného přímo v zásobované budově; způsob hodnocení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
 • e) hodnocení účinnosti kotle a rozvodů tepelné energie a
 • f) doporučení k ekonomicky proveditelnému zlepšení stávajícího stavu kotle a rozvodů tepelné energie.

 Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie

(1) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které nejsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie2), jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, obsahuje

 • a) identifikační údaje o budově, kotli a rozvodech tepelné energie,
 • b) podrobný popis budovy, kotle a rozvodů tepelné energie,
 • c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
 • d) údaje o energetickém specialistovi,
 • e) datum kontroly a
 • f) ostatní údaje, kterými jsou fotodokumentace provedená při kontrole a kopie oprávnění energetického specialisty.
 • (2) Zpráva o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie, které jsou provozovány na základě licence na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, obsahuje
 • a) identifikační údaje o kotli, kotelně a rozvodech tepelné energie,
 • b) podrobný popis kotle, kotelny a rozvodů tepelné energie,
 • c) hodnocení kotle a rozvodů tepelné energie podle § 2,
 • d) údaje o osobě, která provedla kontrolu,
 • e) datum kontroly a
 • f) ostatní údaje, kterými je fotodokumentace provedená při kontrole.

Kontroly kotlů provádí certifikované osoby podle zvláštního předpisu, tj. energetičtí auditoři vybavení oprávněním pro kontrolu kotlů. Kontroly dodržování provádí Státní energetická inspekce a při nedodržení provádění kontrol hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč za jeden kotel. Provedení pravidelné nebo jednorázové kontroly nenahrazuje kontroly a revize prováděné podle zvláštních právních předpisů a naopak (např. měrení emisí).

Člen AEA
EFEKT